Η Εταιρεία

Η Εταιρεία

Επωνυμία Εταιρείας: Ε. Γρηγοριάδου και ΣΙΑ Ι.Κ.Ε

ΑΦΜ: 099177710

Αριθμός ΓΕΜΗ: 123965139000

Κεφάλαιο: 300.000€

Ονοματεπώνυμα εταίρων & ποσοστά:

Γρηγοριάδου Ευθυμία 25%

Γρηγοριάδου Βαλεντίνη 37,5%

Γρηγοριάδης Πρόδρομος 37,5%

Ονοματεπώνυμο διαχειριστή: Γαλάνης Χρήστος

Σκοπός της Εταιρείας είναι:

1)Η ίδρυση, λειτουργία και εκμετάλλευση επιχειρήσεων προσωρινής κατάλυσης, και η σύναψη, υπογραφή, και εκτέλεση συμβολαίων σχετικών των εταιρικών δραστηριοτήτων.

2) Η σύσταση, η λειτουργία, και η εν γένει εκμετάλλευση τουριστικών καταλυμάτων, ενοικιαζόμενων δωματίων, και ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων.

3)Οι υπηρεσίες ενοικίασης επιπλωμένων δωματίων ή διαμερισμάτων για μικρή ή και μακρά διάρκεια, με ή και χωρίς παροχή υπηρεσιών περιποίησης πελατών.

4)Οι υπηρεσίες καταλυμάτων διακοπών και άλλων τύπων καταλυμάτων σύντομης ή και μακράς διαρκείας.

5)Οι εν γένει υπηρεσίες κράτησης καταλυμάτων και ενοικιαζόμενων δωματίων.

6)Οι υπηρεσίες κράτησης για οργανωμένα ταξίδια («ταξιδιωτικά πακέτα»).

7)Οι υπηρεσίες μεσιτείας για οργανωμένες περιηγήσεις με παροχή καταλύματος.

8)Οι υπηρεσίες τουριστικής προβολής και ενημέρωσης επισκεπτών.

9)Οι υπηρεσίες τουριστικών ξεναγών.

10)Η διατήρηση, λειτουργία και η εν γένει εκμετάλλευση ιστοσελίδας στο διαδίκτυο (web-site) αναφορικά με κάθε τουριστικό και ταξιδιωτικό θέμα, καθώς και με κάθε δραστηριότητα συναφή των σκοπών της εταιρείας.

11) Οι υπηρεσίες δημιουργίας και σχεδιασμού προς τρίτους όλων των ειδών των ιστοσελίδων στο διαδίκτυο καθώς και υπηρεσίες ιστοφιλοξενίας (web-hosting).

12)Η αγοραπωλησία, η κατασκευή, η ανέγερση, η ανακαίνιση, η μίσθωση, η εκμίσθωση, η υπομίσθωση, και η με κάθε τρόπο εκμετάλλευση και διαχείριση κάθε είδους ακινήτου, ιδιόκτητου ή και μισθωμένου, έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης.

13)Η παροχή εν γένει συμβουλευτικών υπηρεσιών συναφών με όλα τα ανωτέρω καθώς και υπηρεσιών που παρέχονται από τους σύμβουλους επιχειρήσεων.

Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί:

Α) Να συμμετέχει σε εταιρείες, κοινοπραξίες ή επιχειρήσεις υφιστάμενες ή μελλοντικά ιδρυθησόμενες, ημεδαπές ή αλλοδαπές, που έχουν τον ίδιο ή και παρεμφερή σκοπό, και να παρέχει εγγυήσεις καθώς και να συνάπτει συμβάσεις εγγυήσεως προς και μετά οποιουδήποτε νομικού ή φυσικού προσώπου, ημεδαπού ή αλλοδαπού, τραπεζικού οργανισμού, εφόσον η εγγύηση συνέχεται με την επίτευξη των εταιρικών σκοπών ή θεωρείται αναγκαία για την εκπλήρωσή τους.

Β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο και με οποιονδήποτε τρόπο, καθώς και να προβαίνει σε ίδρυση μετ’ αυτών ή και άλλων επιχειρηματικών μονάδων που επιδιώκουν τους ίδιους ή και παρεμφερείς σκοπούς.

Γ) Να αντιπροσωπεύει ξένες ή ημεδαπές εταιρείες και άλλες ομοειδείς επιχειρήσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Δ) Να διεξάγει οποιαδήποτε εργασία την οποία η εταιρεία θεωρεί ενδεδειγμένη ή συμπληρωματική προς τους ως άνω σκοπούς και γενικά να διενεργεί οποιαδήποτε πράξη που θεωρείται άμεσα ή έμμεσα αναγκαία, κατάλληλη ή και ενδεδειγμένη για την πραγμάτωση των ανωτέρω σκοπών και επιδιώξεών της.